СТАНЬ VIP

Армянский телеканал Haykino онлайн

01:10 Կյանքն Ինչպես կա "Մկրտիչ Արզումանյան"
01:45 Հ/ֆ "Տղամարդիկ"
02:55 Հ/ֆ "Արտակարգ հանձնարարություն"
04:45 Հ/ֆ "Նրա երևակայությունը (Սթափ գինի)"
06:00 Մի ստիր
07:10 Կյանքն Ինչպես կա "Մկրտիչ Արզումանյան"
07:45 Հ/ֆ "Տղամարդիկ"
08:55 Հ/ֆ "Արտակարգ հանձնարարություն"
10:45 Հ/ֆ "Նրա երևակայությունը (Սթափ գինի)"
12:00 Մի ստիր
13:10 Կյանքն Ինչպես կա "Մկրտիչ Արզումանյան"
13:45 Հ/ֆ "Տղամարդիկ"
14:55 Հ/ֆ "Արտակարգ հանձնարարություն"
16:45 Հ/ֆ "Նրա երևակայությունը (Սթափ գինի)"
18:00 Մի ստիր
19:20 Հ/ֆ "Մի անգամ գիշերով"
20:40 Հ/ֆ "Հասցեատիրոջ որոնումները"
22:05 Գ/ֆ "Արահետ"
00:00 Մի ստիր
01:20 Հ/ֆ "Մի անգամ գիշերով"
02:40 Հ/ֆ "Հասցեատիրոջ որոնումները"
04:05 Գ/ֆ "Արահետ"
06:00 Մի ստիր
07:20 Հ/ֆ "Մի անգամ գիշերով"
08:40 Հ/ֆ "Հասցեատիրոջ որոնումները"
10:05 Գ/ֆ "Արահետ"
12:00 Մի ստիր
13:20 Հ/ֆ "Մի անգամ գիշերով"
14:40 Հ/ֆ "Հասցեատիրոջ որոնումները"
16:05 Գ/ֆ "Արահետ"
18:00 Մի ստիր
19:30 Կ/ֆ "Քաջ Նազար"
20:20 Կ/ֆ "Չախ-Չախ թագավոր"
20:55 Մի ֆիլմի պատմություն "Գիքոր"
21:35 Հ/ֆ "Գիքոր"
23:00 Կ/ֆ "Տերն ու ծառան"
23:25 Կ/ֆ "Ախթամար
23:45 Բումերանգ
00:00 Մի ստիր
01:30 Կ/ֆ "Քաջ Նազար"
02:20 Կ/ֆ "Չախ-Չախ թագավոր"
02:55 Մի ֆիլմի պատմություն "Գիքոր"
03:35 Հ/ֆ "Գիքոր"
05:00 Կ/ֆ "Տերն ու ծառան"
05:25 Կ/ֆ "Ախթամար
05:45 Բումերանգ
06:00 Մի ստիր
07:30 Կ/ֆ "Քաջ Նազար"
08:20 Կ/ֆ "Չախ-Չախ թագավոր"
08:55 Մի ֆիլմի պատմություն "Գիքոր"
09:35 Հ/ֆ "Գիքոր"
11:00 Կ/ֆ "Տերն ու ծառան"
11:25 Կ/ֆ "Ախթամար
11:45 Բումերանգ
12:00 Մի ստիր
13:30 Կ/ֆ "Քաջ Նազար"
14:20 Կ/ֆ "Չախ-Չախ թագավոր"
14:55 Մի ֆիլմի պատմություն "Գիքոր"
15:35 Հ/ֆ "Գիքոր"
17:00 Կ/ֆ "Տերն ու ծառան"
17:25 Կ/ֆ "Ախթամար
17:45 Բումերանգ
18:00 Մի ստիր
18:45 Հ/ֆ "Խոհարարները եկել են մրցույթի"
19:55 Հ/ֆ "Այստեղ, այս խաչմերուկում"
21:20 Հ/ֆ "Կապիտան Առաքել"
22:45 Հ/ֆ "Մեր պապերի քայլերգը"

⇑ Наверх
⇓ Вниз