СТАНЬ VIP

Армянский телеканал Haykino онлайн

01:05 Վ/Ֆ "Հայոց պատմություն"
01:55 Գ/Ֆ "Գարեգին Նժդեհ մաս 1,2"
03:20 Հ/ֆ "Զինվորն ու փիղը"
04:40 Հ/ֆ "Ու՞ր ես գնում, զինվոր"
06:00 Մի ստիր
07:05 Վ/Ֆ "Հայոց պատմություն"
07:55 Գ/Ֆ "Գարեգին Նժդեհ մաս 1,2"
09:20 Հ/ֆ "Զինվորն ու փիղը"
10:40 Հ/ֆ "Ու՞ր ես գնում, զինվոր"
12:00 Մի ստիր
13:05 Վ/Ֆ "Հայոց պատմություն"
13:55 Գ/Ֆ "Գարեգին Նժդեհ մաս 1,2"
15:20 Հ/ֆ "Զինվորն ու փիղը"
16:40 Հ/ֆ "Ու՞ր ես գնում, զինվոր"
18:00 Վ/Ֆ "Հայոց պատմություն"
19:15 Վ/Ֆ "Ցատկերթ"
19:45 Գ/Ֆ "Գարեգին Նժդեհ մաս 3,4"
21:15 Հ/ֆ "Չկրակված փամփուշտներ"
23:00 Վ/Ֆ "Հասա, մերոնք են"
23:40 Կ/Ֆ "01-99"
00:00 Վ/Ֆ "Հայոց պատմություն"
01:15 Վ/Ֆ "Ցատկերթ"
01:45 Գ/Ֆ "Գարեգին Նժդեհ մաս 3,4"
03:15 Հ/ֆ "Չկրակված փամփուշտներ"
05:00 Վ/Ֆ "Հասա, մերոնք են"
05:40 Կ/Ֆ "01-99"
06:00 Վ/Ֆ "Հայոց պատմություն"
07:15 Վ/Ֆ "Ցատկերթ"
07:45 Գ/Ֆ "Գարեգին Նժդեհ մաս 3,4"
09:15 Հ/ֆ "Չկրակված փամփուշտներ"
11:00 Վ/Ֆ "Հասա, մերոնք են"
11:40 Կ/Ֆ "01-99"
12:00 Վ/Ֆ "Հայոց պատմություն"
13:15 Վ/Ֆ "Ցատկերթ"
13:45 Գ/Ֆ "Գարեգին Նժդեհ մաս 3,4"
15:15 Հ/ֆ "Չկրակված փամփուշտներ"
17:00 Վ/Ֆ "Հասա, մերոնք են"
17:40 Կ/Ֆ "01-99"
18:00 Մի ստիր
19:10 Գ/Ֆ "Գարեգին Նժդեհ մաս 5,6"
21:00 Հ/ֆ "Ինչո՞ւ է աղմկում գետը"
22:30 Հ/ֆ "Կարինե"
00:00 Մի ստիր
01:10 Գ/Ֆ "Գարեգին Նժդեհ մաս 5,6"
03:00 Հ/ֆ "Ինչո՞ւ է աղմկում գետը"
04:30 Հ/ֆ "Կարինե"
06:00 Մի ստիր
07:10 Գ/Ֆ "Գարեգին Նժդեհ մաս 5,6"
09:00 Հ/ֆ "Ինչո՞ւ է աղմկում գետը"
10:30 Հ/ֆ "Կարինե"
12:00 Մի ստիր
13:10 Գ/Ֆ "Գարեգին Նժդեհ մաս 5,6"
15:00 Հ/ֆ "Ինչո՞ւ է աղմկում գետը"
16:30 Հ/ֆ "Կարինե"
18:00 Մի ստիր
19:20 Հ/ֆ "Գաղտնի խորհրդականը"
20:50 Հ/ֆ "Անուշ մայրիկ"
22:05 Հ/ֆ "Գիշերվա մեջ առկայծող կրակը"
23:20 Կ/ֆ "Թթենի"
23:40 Բումերանգ

⇑ Наверх
⇓ Вниз