СТАНЬ VIP

Армянский телеканал Haykino онлайн

01:55 Հ/ֆ "Տերն ու ծառան"
02:20 Հ/ֆ "Մենք ենք, մեր սարերը"
03:50 Մի ֆիլմի պատմություն "Խաթաբալա"
04:25 Հ/ֆ "Խաթաբալա"
05:35 Բումերանգ
06:00 Մի ֆիլմի պատմություն "Նվագախմբի տղաները"
06:30 Հ/ֆ "Նվագախմբի տղաները"
07:55 Հ/ֆ "Տերն ու ծառան"
08:20 Հ/ֆ "Մենք ենք, մեր սարերը"
09:50 Մի ֆիլմի պատմություն "Խաթաբալա"
10:25 Հ/ֆ "Խաթաբալա"
11:35 Բումերանգ
12:00 Մի ֆիլմի պատմություն "Նվագախմբի տղաները"
12:30 Հ/ֆ "Նվագախմբի տղաները"
13:55 Հ/ֆ "Տերն ու ծառան"
14:20 Հ/ֆ "Մենք ենք, մեր սարերը"
15:50 Մի ֆիլմի պատմություն "Խաթաբալա"
16:25 Հ/ֆ "Խաթաբալա"
17:35 Բումերանգ
18:00 Մի ստիր
19:15 Հ/ֆ "Ուրվականները հեռանում են լեռներից"
20:50 Հ/ֆ "Մսյո Ժակը և ուրիշները"
22:25 Հ/ֆ "Անցյալի արձագանքները"
00:00 Մի ստիր
01:15 Հ/ֆ "Ուրվականները հեռանում են լեռներից"
02:50 Հ/ֆ "Մսյո Ժակը և ուրիշները"
04:25 Հ/ֆ "Անցյալի արձագանքները"
06:00 Մի ստիր
07:15 Հ/ֆ "Ուրվականները հեռանում են լեռներից"
08:50 Հ/ֆ "Մսյո Ժակը և ուրիշները"
10:25 Հ/ֆ "Անցյալի արձագանքները"
12:00 Մի ստիր
13:15 Հ/ֆ "Ուրվականները հեռանում են լեռներից"
14:50 Հ/ֆ "Մսյո Ժակը և ուրիշները"
16:25 Հ/ֆ "Անցյալի արձագանքները"
18:00 Մի ստիր
19:20 Հ/ֆ "Համերգ Ոսկան պապի համար"
20:25 Հ/ֆ "Հասցեատիրոջ որոնումները"
21:50 Հ/ֆ "Վերադարձ"
23:15 Կ/ֆ "Մանրուք"
23:45 Բումերանգ
00:00 Մի ստիր
01:20 Հ/ֆ "Համերգ Ոսկան պապի համար"
02:25 Հ/ֆ "Հասցեատիրոջ որոնումները"
03:50 Հ/ֆ "Վերադարձ"
05:15 Կ/ֆ "Մանրուք"
05:45 Բումերանգ
06:00 Մի ստիր
07:20 Հ/ֆ "Համերգ Ոսկան պապի համար"
08:25 Հ/ֆ "Հասցեատիրոջ որոնումները"
09:50 Հ/ֆ "Վերադարձ"
11:15 Կ/ֆ "Մանրուք"
11:45 Բումերանգ
12:00 Մի ստիր
13:20 Հ/ֆ "Համերգ Ոսկան պապի համար"
14:25 Հ/ֆ "Հասցեատիրոջ որոնումները"
15:50 Հ/ֆ "Վերադարձ"
17:15 Կ/ֆ "Մանրուք"
17:45 Բումերանգ
18:00 Մի ֆիլմի պատմություն "Առաջին սիրո երգը"
18:40 Հ/ֆ "Առաջին սիրո երգը"
20:20 Հ/ֆ "Մենք ենք, մեր սարերը"
21:50 Փ/Ֆ "Խորեն Աբրահամյան"

⇑ Наверх
⇓ Вниз