СТАНЬ VIP

Армянский телеканал Nor Hayastan онлайн

00:00 Հ/ն "Խաբկանք"
00:35 Հ/ս "Սիրո թևեր"
01:20 Հ/ս "Քույրերը"
02:00 Իրական Լուրեր
02:35 Ֆեյս քոնթրոլ
03:05 Հայկական ժառանգություն
03:20 Հայերը
03:45 Իրական Լուրեր
04:15 Հ/ս "Փառք և պայքար"
04:45 Աշխարհի խոհանոցներ
05:00 Դարը
05:30 Իրական Լուրեր
06:00 Ֆեյս քոնթրոլ
06:30 Իրական Լուրեր
07:00 Մանկական
07:30 Իրական Լուրեր
08:00 Նոր խաղ
08:45 Հ/ս "Փառք և պայքար"
09:30 Իրական Լուրեր
10:00 ԱԺ ՆԻՍՏ
11:30 Հ/ն "Խաբկանք"
12:00 ԱԺ ՆԻՍՏ
13:30 Հ/ս "Սիրո թևեր"
14:10 Հ/ս "Սոսի Լոս-ը"
14:30 ԱԺ ՆԻՍՏ
16:00 Հ/ս "Քույրերը"
16:30 ԱԺ ՆԻՍՏ
17:30 Իրական Լուրեր
17:55 Ընտանեկան գաղտնիքներ
18:25 Հ/ս "Սոսի Լոսը"
18:50 Հ/ս "Փառք և պայքար"
19:30 Իրական Լուրեր
20:00 Հ/ն "Խաբկանք"
20:30 Հ/ս "Սիրո թևեր"
21:15 Հ/ս "Քույրերը"
21:50 Իրական Լուրեր
22:20 Հ/ս "Սոսի Լոս-ը"
22:50 Ընտանեկան գաղտնիքներ
23:30 Իրական Լուրեր
00:00 Հ/ն "Խաբկանք"
00:35 Հ/ս "Սիրո թևեր"
01:20 Հ/ս "Քույրերը"
02:00 Իրական Լուրեր
02:35 Ֆեյս քոնթրոլ
03:05 Հայկական ժառանգություն
03:20 Հայերը
03:45 Իրական Լուրեր
04:15 Հ/ս "Փառք և պայքար"
04:50 Ֆորսաժ
05:05 Դարը
05:30 Իրական Լուրեր
06:00 Ֆեյս քոնթրոլ
06:30 Իրական Լուրեր
07:00 Մանկական
07:30 Իրական Լուրեր
08:00 Նոր խաղ
08:45 Հ/ս "Փառք և պայքար"
09:30 Իրական Լուրեր
10:00 ԱԺ ՆԻՍՏ
11:00 ՀՀ Կառավարության նիստ
11:30 Հ/ն "Խաբկանք"
12:00 ԱԺ ՆԻՍՏ
13:30 Հ/ս "Սիրո թևեր"
14:10 Հ/ս "Սոսի Լոս-ը"
14:30 ԱԺ ՆԻՍՏ
16:00 Հ/ս "Քույրերը"
16:30 ԱԺ ՆԻՍՏ
17:30 Իրական Լուրեր
17:55 Աշխարհի խոհանոցներ
18:25 Հ/ս "Սոսի Լոս-ը"
18:50 Հ/ս "Փառք և պայքար"
19:30 Իրական Լուրեր
20:00 Հ/ն "Խաբկանք"
20:30 Հ/ս "Սիրո թևեր"
21:15 Հ/ս "Քույրերը"
21:50 Իրական Լուրեր
22:20 Հ/ս "Սոսի Լոս-ը"
22:50 Ընտանեկան գաղտնիքներ
23:30 Իրական Լուրեր
00:00 Հ/ն "Խաբկանք"
00:35 Հ/ս "Սիրո թևեր"
01:20 Հ/ս "Քույրերը"
02:00 Իրական Լուրեր
02:35 Ֆեյս քոնթրոլ
03:05 Հայկական ժառանգություն
03:20 Հայերը
03:45 Իրական Լուրեր
04:15 Հ/ս "Փառք և պայքար"
04:45 Դարը
05:30 Իրական Լուրեր
06:00 Ֆեյս քոնթրոլ
06:30 Իրական Լուրեր
07:00 Մանկական
07:30 Իրական Լուրեր
08:00 Հայ երգը դարերից
08:45 Հ/ս "Փառք և պայքար"
09:30 Իրական Լուրեր
10:00 ԱԺ ՆԻՍՏ
11:30 Հ/ն "Խաբկանք"
12:00 ԱԺ ՆԻՍՏ
13:30 Հ/ս "Սիրո թևեր"
14:10 Հ/ս "Սոսի Լոս-ը"
14:30 ԱԺ ՆԻՍՏ
16:00 Հ/ս "Քույրերը"
16:30 ԱԺ ՆԻՍՏ
17:30 Իրական Լուրեր
17:55 Աշխարհի խոհանոցներ
18:20 Հ/ս "Սոսի Լոսը"
18:45 Հ/ս "Փառք և պայքար"
19:30 Իրական Լուրեր
20:00 Իրականում Գագիկ Մկրտչյանի հետ
20:30 Հ/ս "Սիրո թևեր"
21:15 Հ/ս "Քույրերը"
21:50 Իրական Լուրեր
22:20 Հ/ս "Սոսի Լոս-ը"
22:50 Քորներ
23:05 Հ/ն "Խաբկանք"
23:30 Իրական Լուրեր
Последние видео

⇑ Наверх
⇓ Вниз