СТАНЬ VIP

Армянский телеканал Nor Hayastan онлайн

00:05 Հ/ս "Քո սիրո առաջ"
00:40 Հ/ս "Բռնիր ձեռքս"
01:10 Հ/Ն "Պլան Բ"
01:45 Աշոտ Ղազարյանի հետ
02:25 Աշխարհի խոհանոցներ
02:45 Ֆեյս քոնթրոլ
03:30 Իրական լուրեր
04:00 Հայկական ժառանգություն
04:25 Հայ երգի երեկո
05:00 Իրական լուրեր
05:30 Հ/ս "Գործարք Վեգասում"
06:00 Ֆեյս քոնթրոլ
06:50 Հ/Ն "Պլան Բ"
07:30 Իրական լուրեր
08:00 Աշխարհի խոհանոցներ
08:20 Հ/ս "Քո սիրո առաջ"
08:55 Հ/Ն "Կհանդիպենք անտառի տնակում"
09:30 Իրական լուրեր
10:00 Երաժշտական առավոտ
11:15 Մանկական ժամ
12:05 Հ/ս "Անգին զարդը"
12:50 Հ/Ս "Անսահման"
13:15 Աշխարհի խոհանոցներ
13:35 Նոր խաղ
14:25 Հ/Ն "Պլան Բ"
15:00 Սրտի տանիքներով
15:45 Հ/ս "Անգին զարդը"
16:30 Հ/ս
17:10 Հ/ս "Բռնիր ձեռքս"
17:45 Հ/Ն "Գերիները"
18:15 Հ/Ս "Անսահման"
18:45 Հ/ս "Քո սիրո առաջ"
19:30 Իրական լուրեր
20:00 Հ/Ն "Կհանդիպենք անտառի տնակում"
20:40 Հ/ս "Քո սիրո առաջ"
21:30 Հ/ս
22:10 Հ/ս "Դժբախտ երջանիկ 2 կամ ամուսնական պայմանագիր"
22:50 Հ/Ն "Գերիները"
23:20 Հ/Ն "Կհանդիպենք անտառի տնակում"
00:10 Հ/ս "Քո սիրո առաջ"
00:45 Հ/ս "Բռնիր ձեռքս"
01:25 Սրտի տանիքներով
02:05 Աշոտ Ղազարյանի հետ
02:45 Ֆեյս քոնթրոլ
03:30 Իրական լուրեր
04:00 Հայկական ժառանգություն
04:20 Հայ երգի երեկո
05:00 Իրական լուրեր
05:30 Հ/ս "Դժբախտ երջանիկ 2 կամ ամուսնական պայմանագիր"
06:00 Ֆեյս քոնթրոլ
06:50 Հ/Ն "Պլան Բ"
07:30 Իրական լուրեր
08:00 Աշխարհի խոհանոցներ
08:20 Հ/ս "Քո սիրո առաջ"
08:55 Հ/Ն "Կհանդիպենք անտառի տնակում"
09:30 Իրական լուրեր
10:00 Երաժշտական առավոտ
11:15 Մանկական ժամ
11:50 Հ/ս "Անգին զարդը"
12:40 Հ/Ս "Անսահման"
13:10 Աշխարհի խոհանոցներ
13:30 Հայրենիք-Սփյուռք
14:10 Հ/ս "Դժբախտ երջանիկ 2 կամ ամուսնական պայմանագիր"
14:55 Հ/Ն "Գերիները"
15:40 Հ/ս "Անգին զարդը"
16:30 Հ/ս
17:10 Հ/ս "Բռնիր ձեռքս"
17:40 Հ/Ն "Կհանդիպենք անտառի տնակում"
18:15 Հ/Ս "Անսահման"
18:45 Հ/ս "Քո սիրո առաջ"
19:30 Իրական լուրեր
20:00 Հ/Ն "Կհանդիպենք անտառի տնակում"
20:40 Հ/ս "Քո սիրո առաջ"
21:30 Հ/ս
22:10 Հ/Ն "Պլան Բ"
22:50 Հ/Ն "Գերիները"
23:20 Հ/Ն "Կհանդիպենք անտառի տնակում"
00:00 Հ/ս "Քո սիրո առաջ"
00:35 Հ/ս "Բռնիր ձեռքս"
01:10 Աշոտ Ղազարյանի հետ
01:50 Աշխարհի խոհանոցներ
02:20 Հայկական ժառանգություն
02:40 Ֆեյս քոնթրոլ
03:30 Իրական լուրեր
04:20 Off road Արմենիա
05:00 Իրական լուրեր
05:30 Աշոտ Ղազարյանի հետ
06:00 Ֆեյս քոնթրոլ
06:50 Հ/Ն "Պլան Բ"
07:30 Իրական լուրեր
08:00 Աշխարհի խոհանոցներ
08:20 Հ/ս "Քո սիրո առաջ"
08:55 Հ/Ն "Կհանդիպենք անտառի տնակում"
09:30 Իրական լուրեր
10:00 Երաժշտական առավոտ
11:15 Մանկական ժամ
11:50 Հ/ս "Անգին զարդը"
12:40 Հ/Ս "Անսահման"
13:05 Աշխարհի խոհանոցներ
13:25 Աշոտ Ղազարյանի հետ
14:10 Ֆեյս Քոնթրոլ
15:00 Հ/Ն "Գերիները"
15:45 Հ/ս "Անգին զարդը"
16:30 Հ/ս
17:15 Հ/ս "Բռնիր ձեռքս"
17:40 Հ/Ն "Կհանդիպենք անտառի տնակում"
18:15 Հ/Ս "Անսահման"
18:35 Հ/ս "Քո սիրո առաջ"
19:30 Իրական լուրեր
20:00 Հ/ս "Գերիներ"
21:30 Հ/ս "Դժբախտ երջանիկ 2 կամ ամուսնական պայմանագիր"
22:40 Աշոտ Ղազարյանի հետ
23:20 Հ/Ն "Պլան Բ"
Армянский телеканал H1 тв онлайн
Армянский телеканал Армения ТВ онлайн
Армянский телеканал ATV онлайн
Армянский телеканал Кентрон онлайн
Армянский телеканал 5 TV онлайн
Армянский телеканал H2 онлайн
Армянский телеканал Usarmenia онлайн
Армянский телеканал Еркир Медия онлайн
Армянский телеканал Dar21 онлайн
Армянский телеканал Nor Hayastan онлайн
Армянский телеканал Panarmenian онлайн
Армянский телеканал Artn онлайн
Армянский телеканал Shoghakat TV онлайн
{ 5PLUS1_EXP }
Вы слушаете прямой эфир Gisher радио
Армянский телеканал Арцах тв онлайн
Vivaro Sports телеканал онлайн
Vivaro Sports + телеканал онлайн
Vivaro Arena телеканал онлайн
Армянский телеканал Шант ТВ онлайн
Спутниковое вещание
Армянский телеканал Тунтуник онлайн
Армянский телеканал Синеман онлайн
Армянский телеканал Джан тв онлайн
Армянский телеканал Комеди тв онлайн
Армянский телеканал Haykino онлайн
Последние видео