СТАНЬ VIP

Армянский телеканал Dar21 онлайн

05:00 ՀՀ օրհներգ
05:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
06:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
07:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
07:05 Մ/Ս
07:25 Ֆայլ Պրո
07:30 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
08:00 Խաչմերուկ
08:12 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
09:00 Ֆայլ Պրո
09:05 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
09:30 Վ/Ֆ
10:00 Թի վի - թրեյդ
10:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
10:40 Թի վի - թրեյդ
10:42 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
11:20 Թի վի - թրեյդ
11:22 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
11:40 Թի վի - թրեյդ
11:42 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
12:00 Թի վի - թրեյդ
12:02 Ֆայլ Պրո
12:05 Աստղային ժամ
12:15 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
12:20 Թի վի - թրեյդ
12:22 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
12:30 Հ/Ս
13:20 Թի վի - թրեյդ
13:22 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
13:40 Թի վի - թրեյդ
13:42 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
14:00 Թի վի - թրեյդ
14:02 Խաչմերուկ
14:14 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
14:20 Թի վի - թրեյդ
14:22 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
14:40 Թի վի - թրեյդ
14:42 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
15:00 Թի վի - թրեյդ
15:02 Ֆայլ Պրո
15:05 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
15:20 Թի վի - թրեյդ
15:22 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
15:40 Թի վի - թրեյդ
15:42 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
16:00 Թի վի - թրեյդ
16:02 Ֆայլ Պրո
16:05 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
16:20 Թի վի - թրեյդ
16:22 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
16:30 Մ/Ս
17:00 Վ/Ֆ
18:00 Մանկական համերգ."Անի"
18:55 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
19:00 Հ/Ս
20:00 Ֆայլ Պրո
20:05 Խաչմերուկ
20:20 Գ/Ֆ
22:30 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
23:00 ՀՀ օրհներգ
23:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
01:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
04:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
05:00 ՀՀ օրհներգ
05:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
06:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
07:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
07:05 Մ/Ս
07:25 Ֆայլ Պրո
07:30 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
08:05 Խաչմերուկ
08:17 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
09:00 Ֆայլ Պրո
09:05 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
09:30 Վ/Ֆ
10:00 Թի վի - թրեյդ
10:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
10:40 Թի վի - թրեյդ
10:42 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
11:20 Թի վի - թրեյդ
11:22 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
11:40 Թի վի - թրեյդ
11:42 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
12:00 Թի վի - թրեյդ
12:02 Ֆայլ Պրո
12:05 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
12:20 Թի վի - թրեյդ
12:22 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
12:30 Հ/Ս
13:20 Թի վի - թրեյդ
13:22 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
13:40 Թի վի - թրեյդ
13:42 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
14:00 Թի վի - թրեյդ
14:02 Խաչմերուկ
14:12 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
14:20 Թի վի - թրեյդ
14:22 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
14:40 Թի վի - թրեյդ
14:42 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
15:00 Թի վի - թրեյդ
15:02 Ֆայլ Պրո
15:05 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
15:20 Թի վի - թրեյդ
15:22 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
15:40 Թի վի - թրեյդ
15:42 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
16:00 Թի վի - թրեյդ
16:02 Ֆայլ Պրո
16:05 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
16:20 Թի վի - թրեյդ
16:22 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
16:30 Մ/Ս
17:00 Վ/Ֆ
18:00 Մանկական համերգ."Միջնադար Հայաստան"
18:50 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
19:00 Հ/Ս
20:00 Ֆայլ Պրո
20:05 Խաչմերուկ
20:20 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
20:30 Առողջ նախագիծ
21:00 Գ/Ֆ
22:50 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
23:00 ՀՀ օրհներգ
23:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ


⇑ Наверх
⇓ Вниз