Армянский телеканал Dar21 онлайн

00:00 ՀՀ օրհներգ
00:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
00:35 Համերգ
02:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
06:00 ՀՀ օրհներգ
06:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
07:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
08:00 Երաժշտական մոլորակ
08:30 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
10:05 Հ/Ս ''ՄԵԾ ՓՈՂԵՐ''
11:00 Թի վի - թրեյդ
11:02 Օրդ բարի
12:00 Հ/Ս ''ԿՈՄԻՍԱՐ ՄԱԼՏԵԶԵ''
12:20 Թի վի - թրեյդ
12:22 Հ/Ս ''ԿՈՄԻՍԱՐ ՄԱԼՏԵԶԵ''
12:50 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
13:00 Թի վի - թրեյդ
13:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
14:00 Թի վի - թրեյդ
14:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
14:40 Թի վի - թրեյդ
14:42 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
15:05 Առանց փողկապի
15:45 Թի վի - թրեյդ
15:50 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
16:00 Թի վի - թրեյդ
16:02 Համերգ
16:40 Թի վի - թրեյդ
16:42 Համերգ
17:00 Թի վի - թրեյդ
17:02 Cover Club
17:40 Թի վի - թրեյդ
17:45 Cover Club
18:00 Թի վի - թրեյդ
18:02 Հ/Ս ''ՄԵԾ ՓՈՂԵՐ''
18:20 Թի վի - թրեյդ
18:22 Հ/Ս ''ՄԵԾ ՓՈՂԵՐ''
19:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
22:15 Հ/Ս ''ԿՈՄԻՍԱՐ ՄԱԼՏԵԶԵ''
23:10 Հ/Ս ''ՄԵԾ ՓՈՂԵՐ''
00:00 ՀՀ օրհներգ
00:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
00:50 Համերգ
02:15 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
06:00 ՀՀ օրհներգ
06:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
07:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
08:00 Երաժշտական մոլորակ
08:30 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
10:00 Հ/Ս ''ՄԵԾ ՓՈՂԵՐ''
11:00 Թի վի - թրեյդ
11:02 Օրդ բարի
12:00 Հ/Ս ''ԿՈՄԻՍԱՐ ՄԱԼՏԵԶԵ''
12:20 Թի վի - թրեյդ
12:22 Հ/Ս ''ԿՈՄԻՍԱՐ ՄԱԼՏԵԶԵ''
12:50 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
13:00 Թի վի - թրեյդ
13:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
13:40 Թի վի - թրեյդ
13:50 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
14:00 Cover Club
14:20 Թի վի - թրեյդ
14:22 Cover Club
15:00 Թի վի - թրեյդ
15:02 Համերգ
15:40 Թի վի - թրեյդ
15:45 Համերգ
16:00 Թի վի - թրեյդ
16:02 Համերգ
16:40 Թի վի - թրեյդ
16:42 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
17:00 Թի վի - թրեյդ
17:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
17:40 Թի վի - թրեյդ
17:45 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
18:00 Թի վի - թրեյդ
18:02 Հ/Ս ''ՄԵԾ ՓՈՂԵՐ''
18:20 Թի վի - թրեյդ
18:22 Հ/Ս ''ՄԵԾ ՓՈՂԵՐ''
19:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
22:15 Հ/Ս ''ԿՈՄԻՍԱՐ ՄԱԼՏԵԶԵ''
23:10 Հ/Ս ''ՄԵԾ ՓՈՂԵՐ''
00:00 ՀՀ օրհներգ
00:02 VS շոու
00:35 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
01:00 Համերգ
02:30 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
06:00 ՀՀ օրհներգ
06:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
08:00 Երաժշտական մոլորակ
08:30 Համերգ
10:30 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
11:00 Թի վի - թրեյդ
11:02 Շազատ
11:22 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
11:40 Թի վի - թրեյդ
11:42 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
12:00 Համերգ
13:00 Թի վի - թրեյդ
13:02 Համերգ
14:00 Թի վի - թրեյդ
14:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
14:40 Թի վի - թրեյդ
14:42 Համերգ
15:00 Թի վի - թրեյդ
15:02 Համերգ
15:40 Թի վի - թրեյդ
15:45 Համերգ
16:00 Թի վի - թրեյդ
16:02 Համերգ
16:40 Թի վի - թրեյդ
16:42 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
17:00 Թի վի - թրեյդ
17:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
17:40 Թի վի - թրեյդ
17:45 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
18:20 Թի վի - թրեյդ
18:22 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
18:35 Երբ երգում են մեծերը
20:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
20:20 Իմիջ
21:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
22:30 Cover Club
23:15 VS շոու
23:45 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
Армянский телеканал H1 тв онлайн
Армянский телеканал Армения ТВ онлайн
Армянский телеканал ATV онлайн
Армянский телеканал Кентрон онлайн
Армянский телеканал 5 TV онлайн
Армянский телеканал H2 онлайн
Армянский телеканал Usarmenia онлайн
Армянский телеканал Еркир Медия онлайн
Армянский телеканал Armnews онлайн
Армянский телеканал Dar21 онлайн
Армянский телеканал Nor Hayastan онлайн
Армянский телеканал Panarmenian онлайн
Армянский телеканал Artn онлайн
Армянский телеканал Shoghakat TV онлайн
Армянский телеканал Fortuna TV онлайн
Интернет телеканал LiveNews онлайн
{ 5PLUS1_EXP }
Vmedia телеканал онлайн
Vmedia Plus телеканал онлайн
Армянский телеканал Шант ТВ онлайн
Спутниковое вещание
Армянский телеканал Тунтуник онлайн
Армянский телеканал Синеман онлайн
Армянский телеканал Джан тв онлайн
Армянский телеканал Комеди тв онлайн
Армянский телеканал Haykino онлайн
Fresh Tv Armenia телеканал онлайн
Вы слушаете прямой эфир Gisher радио
Последние видео