СТАНЬ VIP

Армянский телеканал Dar21 онлайн

00:00 ՀՀ օրհներգ
00:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
01:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
03:54 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
05:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
06:00 ՀՀ օրհներգ
06:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
07:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
08:00 Մ/Ս
08:27 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
09:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
10:00 Վ/Ֆ
11:00 Թի վի - թրեյդ
11:02 Հ/Ս
11:40 Թի վի - թրեյդ
11:42 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
12:20 Թի վի - թրեյդ
12:22 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
12:40 Թի վի - թրեյդ
13:00 Մուլտֆիլմ
15:00 Թի վի - թրեյդ
15:02 Առանց փողկապի
15:40 Թի վի - թրեյդ
15:42 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
16:00 Թի վի - թրեյդ
16:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
16:20 Թի վի - թրեյդ
16:22 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
17:00 Թի վի - թրեյդ
17:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
17:44 Թի վի - թրեյդ
18:00 Վ/Ֆ
19:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
20:00 Հ/Ս
20:50 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
21:00 Գ/Ֆ
23:30 Համերգ
00:00 ՀՀ օրհներգ
00:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
01:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
03:40 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
05:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
06:00 ՀՀ օրհներգ
06:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
07:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
08:00 Մ/Ս
08:25 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
09:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
10:00 Վ/Ֆ
11:00 Թի վի - թրեյդ
11:02 Հ/Ս
11:40 Թի վի - թրեյդ
11:42 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
12:40 Թի վի - թրեյդ
12:42 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
13:00 Թի վի - թրեյդ
13:02 Մուլտֆիլմ
15:00 Թի վի - թրեյդ
15:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
15:20 Թի վի - թրեյդ
15:22 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
15:40 Թի վի - թրեյդ
15:42 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
16:00 Թի վի - թրեյդ
16:02 Աստղային ժամ
16:20 Թի վի - թրեյդ
16:22 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
16:40 Թի վի - թրեյդ
16:42 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
17:00 Թի վի - թրեյդ
17:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
17:30 Մ/Ս
18:00 Վ/Ֆ
19:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
20:00 Հ/Ս
21:00 Գ/Ֆ
23:30 Համերգ
00:00 ՀՀ օրհներգ
00:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
01:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
05:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
06:00 ՀՀ օրհներգ
06:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
09:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
10:00 Մ/Ս
10:30 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
11:00 Թի վի - թրեյդ
11:02 Գ/Ֆ
12:45 Թի վի - թրեյդ
12:50 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
13:00 Թի վի - թրեյդ
13:02 Մ/ֆ
13:40 Թի վի - թրեյդ
13:42 Մ/ֆ
14:00 Թի վի - թրեյդ
14:02 Մ/ֆ
14:30 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
15:35 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
15:40 Թի վի - թրեյդ
15:48 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
16:00 Թի վի - թրեյդ
16:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
16:25 Թի վի - թրեյդ
16:27 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
16:40 Թի վի - թրեյդ
16:42 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
17:00 Թի վի - թրեյդ
17:02 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
17:40 Թի վի - թրեյդ
17:42 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
18:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
19:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
20:00 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ
20:22 Իմիջ
21:00 Գ/Ֆ
22:30 Նոն ստոպ - Տեսահոլովակներ

⇑ Наверх
⇓ Вниз