СТАНЬ VIP

Армянский телеканал ATV онлайн

01:10 Թ/Շ "Կիսաբաց լուսամուտներ"
02:00 Սոց/Հ "Ընտանեկան պատմություններ"
02:40 Սոց/Հ "Երջանկության արցունքները"
03:00 Մշ/Ծ "Անծանոթ Երևան"
03:30 Ժ/Ծ "Գիտի, չգիտի"
04:00 Ժ/Ծ "Թաքնված OOPS"
05:00 Ժ/Ծ "Արդյոք ովքեր են շոու"
06:00 Օրհներգ
06:02 Ժ/Ծ "Գիտի, չգիտի"
06:40 Ժ/Ծ "Բարտեր"
07:15 Սոց/Հ "Երջանկության արցունքները"
08:00 Սոց/Հ "Ընտանեկան պատմություններ"
09:40 Ժ/Ծ "Հաջողության բանաձև"
10:00 Ժ/Ծ "Ամենից ամենա"
11:00 "Այսօր" լրատվական
11:10 Ժ/Ծ "Տնից հեռու"
12:30 Հ/Ս "Սիրուն Սոնա"
17:00 Լ/Ծ "Այսօր"
17:15 Թ/Շ "Կիսաբաց լուսամուտներ"
18:15 Ժ/Ծ "CV կամ էքզիստենցիալ զրույցներ"
18:45 Համերգային ծրագիր
20:45 Գ/Ֆ""
22:30 Սոց/Հ "Ընտանեկան պատմություններ"
00:00 Օրհներգ
00:03 Սոց/Հ "Մի ստիր"
01:40 Մշ/Ծ "Անծանոթ Երևան"
03:00 Ժ/Ծ "Սոված խաղեր"
03:30 Սոց/Հ "Երջանկության արցունքները"
05:00 Սոց/Հ "Ընտանեկան պատմություններ"
06:00 Օրհներգ
06:02 Սոց/Հ "Ընտանեկան պատմություններ"
06:35 Սոց/Հ "Երջանկության արցունքները"
07:05 Ժ/Ծ "Սոված խաղեր"
07:40 Ժ/Ծ "Գիտի, չգիտի"
08:05 Սոց/Հ "Երջանկության արցունքները"
10:00 Սոց/Հ "Մի ստիր"
12:00 Ժ/Ծ "Ճանապարհորդություն Լորա Մաքքենզիի հետ"
12:25 Ժ/Ծ "CV կամ էքզիստենցիալ զրույցներ"
13:00 Ժ/Ծ "Հաջողության բանաձև"
13:30 Համերգային ծրագիր
15:30 Ժ/Ծ "Տնից հեռու"
17:30 Գ/Ֆ""
18:00 Ժ/Ծ "Տնից հեռու"
19:00 Ժ/Ծ "Ամենից ամենա"
19:50 Գ/Ֆ""
21:50 Սոց/Հ "Ընտանեկան պատմություններ"
23:10 Ժ/Ծ "Բաց Արա"
00:00 Օրհներգ
00:02 Սոց/Հ "Մի ստիր"
01:00 Մշ/Ծ "Անծանոթ Երևան"
02:00 Ժ/Ծ "Գիտի, չգիտի"
03:00 Ժ/Ծ "Սոված խաղեր"
03:30 Սոց/Հ "Երջանկության արցունքները"
05:00 Սոց/Հ "Ընտանեկան պատմություններ"
06:00 Օրհներգ
06:02 Սոց/Հ "Ընտանեկան պատմություններ"
06:40 Սոց/Հ "Երջանկության արցունքները"
07:30 Հ/Ս "Կայարան"
09:00 Ժ/Ծ "Բաց Արա"
09:50 Համերգային ծրագիր
11:00 Լ/Ծ "Այսօր"
11:10 Համերգային ծրագիր
12:00 Հ/Ս "Սիրուն Սոնա"
12:50 Ժ/Ծ "Փոփ-Արտ"
13:30 Սոց/Հ "Մի ստիր"
14:00 Լ/Ծ "Այսօր"
14:10 Սոց/Հ "Մի ստիր"
15:00 Սոց/Հ "Երջանկության արցունքները"
16:30 Ժ/Ծ "Տնից հեռու"
17:00 Լ/Ծ "Այսօր" լրատվական
17:15 Սոց/Հ "Ընտանեկան պատմություններ"
17:50 Թ/Շ "Կիսաբաց լուսամուտներ"
18:40 Հ/Ս "Սիրուն Սոնա"
19:30 Լ/Ծ "Այսօր" /գլխավոր թողարկո
20:10 Սոց/Հ "Մի ստիր"
22:00 Թ/Շ "Կիսաբաց լուսամուտներ"
23:00 Հ/Ս "Սիրուն Սոնա"
23:45 Սոց/Հ "Ընտանեկան պատմություններ"


⇑ Наверх
⇓ Вниз