СТАНЬ VIP

Армянский телеканал 5 TV онлайн

01:15 Վ/Ֆ "Աշխարհի 80 հրաշալիքները"
01:45 Հ/Ս "Երջանկության փշրանքները"
02:35 Հ/Ս "Երջանկության փշրանքները"
03:20 Հ/Ս "Մաֆիայի ծնունդը. Չիկագո"
03:50 Հ/Ս "Մաֆիայի ծնունդը. Չիկագո"
04:20 Հ/Ս "Կարգազանցը"
05:15 Վ/Ֆ "Քարոզչության ծուղակները"
06:55 Կինոհիթ
07:00 Երաժշտական տեսահոլովակներ
07:30 Աշխարհի համերը
07:45 Երաժշտական տեսահոլովակներ
07:55 Մեզնից մեկը
08:00 Աշխարհի համերը
08:15 Աֆիշ
08:30 Աշխարհի համերը
08:45 Երաժշտական տեսահոլովակներ
09:20 Հ/Ս "Անհետ կորածը"
10:00 Աշխարհի համերը
10:15 Երաժշտական տեսահոլովակներ
10:30 Վ/Ֆ "Աշխարհի 80 հրաշալիքները"
11:00 Օրագիր
11:35 Հ/Ս "Երջանկության փշրանքները"
12:30 Հայլուր
12:50 Հ/Ս "Անհետ կորածը"
13:30 Կինոհիթ
13:35 Մեզնից մեկը
13:40 Միջազգային հայլուր
13:45 Աֆիշ
14:00 Վ/Ֆ "Վաղ քաղաքակրթություններ"
14:35 Կինոհիթ
14:40 Հ/Ս "Երջանկության փշրանքները"
15:30 Մեզնից մեկը
15:35 Միջազգային հայլուր
15:45 Կինոհիթ
15:50 Վ/Ֆ "Աշխարհի 80 հրաշալիքները"
16:30 Հայլուր
17:00 Հ/Ս "Կարգազանցը"
18:00 Վ/Ֆ "Վաղ քաղաքակրթություններ"
18:30 Հայլուր
19:10 Վ/Ֆ "Աշխարհի 80 հրաշալիքները"
19:40 Միջազգային հայլուր
19:45 Հ/Ս "Երջանկության փշրանքները"
20:35 Կինոհիթ
20:45 Հայլուր
21:40 Հ/Ս "Հույժ գաղտնի ծառայություն"
22:20 ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ
23:00 Հ/Ս "Կարգազանցը"
23:55 Հ/Ս "Մաֆիայի ծնունդը. Չիկագո"
00:30 Աֆիշ
00:45 Վ/Ֆ "Աշխարհի 80 հրաշալիքները"
01:15 Վ/Ֆ "Աշխարհի 80 հրաշալիքները"
01:45 Հ/Ս "Երջանկության փշրանքները"
02:30 Հ/Ս "Երջանկության փշրանքները"
03:15 Հ/Ս "Մաֆիայի ծնունդը. Չիկագո"
03:45 Հ/Ս "Մաֆիայի ծնունդը. Չիկագո"
04:15 Հ/Ս "Անհետ կորածը"
04:55 Հ/Ս "Հույժ գաղտնի ծառայություն"
05:35 Հ/Ս "Կարգազանցը"
06:35 Վ/Ֆ "Վաղ քաղաքակրթություններ"
07:05 Երաժշտական տեսահոլովակներ
07:30 Աշխարհի համերը
07:45 Երաժշտական տեսահոլովակներ
07:55 Մեզնից մեկը
08:00 Աշխարհի համերը
08:15 Աֆիշ
08:30 Աշխարհի համերը
08:45 Երաժշտական տեսահոլովակներ
09:20 Հ/Ս "Հույժ գաղտնի ծառայություն"
10:00 Աշխարհի համերը
10:15 Երաժշտական տեսահոլովակներ
10:30 Վ/Ֆ "Աշխարհի 80 հրաշալիքները"
11:00 Օրագիր
11:35 Հ/Ս "Երջանկության փշրանքները"
12:30 Հայլուր
12:50 Հ/Ս "Հույժ գաղտնի ծառայություն"
13:30 Կինոհիթ
13:35 Մեզնից մեկը
13:40 Միջազգային հայլուր
13:45 Աֆիշ
14:00 Վ/Ֆ "Վաղ քաղաքակրթություններ"
14:30 Հ/Ս "Երջանկության փշրանքները"
15:15 "Խառը տնտեսություն"
15:30 Մեզնից մեկը
15:35 Միջազգային հայլուր
15:45 Կինոհիթ
15:50 Վ/Ֆ "Աշխարհի 80 հրաշալիքները"
16:30 Հայլուր
17:00 Հ/Ս "Կարգազանցը"
18:00 Վ/Ֆ "Վաղ քաղաքակրթություններ"
18:30 Հայլուր
19:10 Վ/Ֆ "Աշխարհի 80 հրաշալիքները"
19:40 Միջազգային հայլուր
19:45 Հ/Ս "Երջանկության փշրանքները"
20:35 Կինոհիթ
20:45 Հայլուր
21:40 Հ/Ս "Հույժ գաղտնի ծառայություն"
22:20 ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ
23:00 Հ/Ս "Կարգազանցը"
23:55 Հ/Ս "Մաֆիայի ծնունդը. Չիկագո"
00:30 Աֆիշ
00:45 Վ/Ֆ "Աշխարհի 80 հրաշալիքները"
01:15 Վ/Ֆ "Աշխարհի 80 հրաշալիքները"
01:45 Հ/Ս "Երջանկության փշրանքները"
02:30 Հ/Ս "Երջանկության փշրանքները"
03:15 Հ/Ս "Մաֆիայի ծնունդը. Չիկագո"
03:45 Հ/Ս "Մաֆիայի ծնունդը. Չիկագո"
04:15 Հ/Ս "Հույժ գաղտնի ծառայություն"
04:55 Հ/Ս "Հույժ գաղտնի ծառայություն"
05:35 Հ/Ս "Կարգազանցը"
06:35 Վ/Ֆ "Վաղ քաղաքակրթություններ"
07:05 Երաժշտական տեսահոլովակներ
07:30 Աշխարհի համերը
07:45 Երաժշտական տեսահոլովակներ
07:55 Մեզնից մեկը
08:00 Աշխարհի համերը
08:15 Աֆիշ
08:30 Աշխարհի համերը
08:45 Երաժշտական տեսահոլովակներ
09:20 Հ/Ս "Հույժ գաղտնի ծառայություն"
10:00 Աշխարհի համերը
10:15 Երաժշտական տեսահոլովակներ
10:30 Վ/Ֆ "Աշխարհի 80 հրաշալիքները"
11:00 Օրագիր
11:35 Հ/Ս "Երջանկության փշրանքները"
12:30 Հայլուր
12:50 Հ/Ս "Հույժ գաղտնի ծառայություն"
13:30 Կինոհիթ
13:35 Մեզնից մեկը
13:40 Միջազգային հայլուր
13:45 Աֆիշ
14:00 Վ/Ֆ "Վաղ քաղաքակրթություններ"
14:30 Հ/Ս "Երջանկության փշրանքները"
15:25 Վ/Ֆ "Աշխարհի 80 հրաշալիքները"
16:00 "Արմատ"
16:30 Հայլուր
17:00 Հ/Ս "Կարգազանցը"
18:00 Վ/Ֆ "Վաղ քաղաքակրթություններ"
18:30 Հայլուր
19:10 Վ/Ֆ "Աշխարհի 80 հրաշալիքները"
19:40 Միջազգային հայլուր
19:45 Հ/Ս "Խնամակալը"
20:35 Կինոհիթ
20:45 Հայլուր
21:40 Հ/Ս "Հույժ գաղտնի ծառայություն"
22:20 ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ
23:00 Հ/Ս "Կարգազանցը"
23:55 Հ/Ս "Մաֆիայի ծնունդը. Չիկագո"

⇑ Наверх
⇓ Вниз